Floating Facebook Widget
Logo

ภาพอนาคตการศึกษาไทย

รวบรวมข้อมูลการวางแผนภาพอนาคตการศึกษาไทย ที่นำไปสู่การใช้แท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อการศึกษาสู่ ภควันตภาพ

สาระสำคัญ ภาพอนาคตการศึกษาไทย สู่การศึกษาภควันตภาพ

สาระสำคัญ ภาพอนาคตการศึกษาไทย : สู่การศึกษาภควันตภาพ

การมองภาพอนาคตที่ใช้ภาพอดีตเป็นบทเรียนจะช่วยให้ผู้มีส่วนในการพัฒนาการศึกษาไทยสามารถสร้างภาพอนาคตการศึกษาได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันมิให้ประเทศชาติหลงทางพัฒนา “คนไทย” ให้เป็น “ฝรั่งหรือต่างชาติ” จำเป็นต้องหาแนวทางโดยการจัดระบบที่เหมาะสมกับการศึกษาตามวิถีไทยผสมผสานกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสากลที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการมายาวนาน เดิมมีขนาดใหญ่ ความจุน้อยและช้า ภายหลังได้พัฒนา ให้มีขนาดเล็กลง แต่ความจุและความเร็วเพิ่มขึ้น เกิดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ 1968 แต่มีบทบาทในด้านธุรกิจและการศึกษาในช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 จึงเกิดคอมพิวเตอร์ ระบบ คือ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาก (Super Computer) คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Main Frame Computer) คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Mini-Computer) และไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

คำว่า Tablet และ Pad ความหมายเหมือนกัน คือ แผ่นสำหรับบันทึก เขียน หรือพิมพ์ Tablet หมายถึง แผ่นหิน แผ่นดิน แผ่นไม้ ส่วน Pad หมายถึงแผ่นกระดาษ

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ทุกประเภทล้วนสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้จึงเรียกรวมกันว่าคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile or Portable Computer) ส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเหมือนแผ่นบันทึก เพื่อให้แสดงลักษณะเด่นชัดขึ้น ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เรียกว่า “คอมพิวเตอร์แผ่น” ภาษาพูด เรียกว่า “คอมแผ่น”เพื่อให้ตรงกับความหมายในภาษาต่างประเทศและรักษาภาษาไทยมิให้ถูกกลืนด้วยภาษาต่างประเทศ